Katrina Methot Swanson: Spirit 2020

Katrina Swanson, Waiting In the Passageway, oil, 2019, 41 × 31
Katrina Swanson
Waiting In the Passageway

oil
2019
41 × 31″
(click image for full view)


Katrina Swanson, Central Auto Electric, oil, 2019, 20 × 24
Katrina Swanson
Central Auto Electric

oil
2019
20 × 24″
(click image for full view)


Katrina Swanson, Barber Shop, oil, 2019, 24 × 36
Katrina Swanson
Barber Shop

oil
2019
24 × 36″
(click image for full view)