Yelena Khanevskaya: Spirit 2020

Yelena Khanevskaya, Dusk, oil, 2017
Yelena Khanevskaya
Dusk

oil
2017
20 × 40″
(click image for full view)


Yelena Khanevskaya, Blue Rider, oil, 2017
Yelena Khanevskaya
Blue Rider

oil
2017
28 × 33″
(click image for full view)


Yelena Khanevskaya, Fresian Fire, oil, 2017
Yelena Khanevskaya
Fresian Fire

oil
2017
28 × 33″
(click image for full view)