Jeremy Goodding: Spirit 2020

Jeremy Goodding, Chromatic Vase, oil on linen panel, 2019
Jeremy Goodding
Chromatic Vase

oil on linen panel
2019
22 × 18″
(click image for full view)


Jeremy Goodding, Remnants of Summer, oil on linen panel, 2019
Jeremy Goodding
Remnants of Summer

oil on linen panel
2019
14 × 17″
(click image for full view)


Jeremy Goodding, Shades of Earth, oil on linen panel, 2019
Jeremy Goodding
Shades of Earth

oil on linen panel
2019
13 × 15″
(click image for full view)